Stadgar

STADGAR FÖR SKOGEN, Skellefteå konstnärsförening i Norra Västerbotten

§1 Ändamål

Föreningen är en intresseförening för konstnärer inom bild- och formkonstområdet i länet. Föreningen vill vara en plattform för yrkesverksamma konstnärer i Norra Västerbotten, men även skapa kontakter med konstnärer nationellt och internationellt.

Föreningen skall verka för bildande av en Konstnärlig Kollektivverkstad, KKV, i Skellefteå. Vidare vill föreningen arbeta för konstnärsateljéer i anslutning till ett KKV, alternativt som fristående enhet. Föreningen vill även arbeta med utformandet av ett ateljéstöd.
Föreningen vill därigenom ge ökade möjligheter till yrkesverksamhet i Skellefteå för konstnärer då kompetensutveckling och samarbeten inom bild- och formkonstområdet möjliggörs genom ateljéer och KKV som fysisk plats.

§2 Medlemskap

a) Ansökan om medlemskap:
Skriftlig ansökan om medlemskap ställs till styrelsen. Ansökningsformulär finns att rekvirera från styrelsen. Ansökan om medlemskap kan göras löpande.
b) Ansökan om utträde:
Medlem äger rätt begära utträde. Skriftlig begäran ställs till styrelsen.
c) Medlemsavgift beslutas av årsmötet.

Medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål kan suspenderas av styrelsen i avvaktan på årsmötets beslut om uteslutning. Medlem som suspenderas äger inte rätt att deltaga i föreningens överläggningar och förvaltning.

§3 Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av tre, fem, eller sju ledamöter jämte två suppleanter. Antalet ledamöter beslutas av årsmötet. Ordförande och kassör väljs direkt av årsmötet. Övriga funktionärer beslutas inom styrelsen. Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen äger rätt att bevilja ledamöter yttranderätt vid styrelsemöte och anta adjungerad styrelseledamot. Dessa har dock inte någon rösträtt på mötet. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller på begäran av minst två ledamöter. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsför när minst 3 av ledamöterna är fysiskt eller digitalt närvarande.

Mandattiden är för ordinarie ledamöter två år, för suppleant ett år.

§7 Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelsen skall skriftligen vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmöte. I kallelse skall dagordning samt motioner framgå. Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sista januari.

§9 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår är kalenderår. Senast en månad före årsmötet skall revisorerna ha tillgång till verksamhetsberättelse och bokslut.

§10 Revision
Inom föreningen skall finnas en av årsmötet vald revisorer. Revisor väljs för två år. Revisorn har rätt att ta del av räkenskaper och övriga handlingar när denne så önskar. I årlig revisionsberättelse skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

*